Algemene Voorwaarden Kidsvoeding

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheidheb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt mijn bedrijf:

Kidsvoeding / Viviènne Vernooij bedoeld.

Willem de Zwijgerlaan 10
3941 GB Doorn
Contact via: info@kidsvoeding.nl

Kamer van Koophandel nummer: 81018835
BTW id: NL003521896B87

Algemene Voorwaarden Kidsvoeding

 

Artikel 1 Inleiding


1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt mijn bedrijf:

Kidsvoeding / Viviènne Vernooij bedoeld.

 

Willem de Zwijgerlaan 10
3941 GB Doorn
Contact via: 
info@kidsvoeding.nl

Kamer van Koophandel nummer: 81018835
BTW id: NL003521896B87

 

Artikel 2 Voorwaarden deelname online programma’s en consults

 

2.1 In mijn online programma en consulten deel ik mijn kennis, ervaring en tools om kinderen beter en gezonder te laten eten. Zelf moet je naast het volgen van een online programma of consult voldoende tijd reserveren voor de opdrachten en implementatie. 

2.2 Ik geef advies op het gebied van voeding en suppletie ter informatie. Dit is geen medisch advies en vervangt ook geen medisch advies, diagnose of behandeling van een arts.


Artikel 3 Tarieven en annulering

3.1 Alle prijzen zijn in euro’s, BTW is inbegrepen.
3.2. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd conform de pakketprijs, los consult of andere opdracht zoals vermeld in de overeenkomst.
3.3. Wordt een consult korter dan 48 uur van tevoren geannuleerd of gewijzigd, dan zal ik de kosten in rekening brengen. De klant is verplicht deze te betalen. Dit geldt ook als de klant niet verschijnt op een geplande afspraak. 

3.4 Als er een programma of cursus gekocht is kan deze niet geannuleerd worden. Het programma is niet opzegbaar. 

3.5 Als je kiest voor de betaling in delen kun je deze ook niet annuleren na de eerste betaling. Je gaat een betalingsverplichting aan die je volledig dient te voldoen.

3.55. Ik ben te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de prijs zonder dat de klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
3.6 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes. 
3.7 Ik kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen annuleren, waarna je het volledige factuurbedrag krijgt terugbetaald.

 

Artikel 4a Garantie KidsProef Beter Eten-programma

Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn. Heb je alle adviezen opgevolgd, de opdrachten gemaakt en ben je bij de live Q&A aanwezig geweest? Kun je dit aantonen en heeft je kind compleet geen vorderingen in zijn eetpatroon, dan gaan we samen in gesprek hoe we jouw kind verder kunnen helpen. 

  

Artikel 4b Garantie Eerste Hapjes Cursus

Staat de complete cursus online, heb je de lessen gevolgd, maar ben je niet te tevreden over het cursusmateriaal? Stuur mij binnen 7 dagen een berichtje en dan kijk ik hoe ik je verder kan helpen!


Artikel 5 Intellectueel eigendom/ gebruik materialen.

5.1 Op de teksten, materialen die ik tijdens consulten en het online programma deel, bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het online programma en de consulten mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

 

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen online programma tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

 

Artikel 6 Materialen en licenties online programma en cursussen

6.1 De deelnemer heeft na zijn inschrijving voor een periode van onbeperkte tijd toegang. Let wel: ik ben te allen tijde gerechtigd om de cursus offline te halen of om te stoppen met de Kidsvoeding Academy of om deelnemers de toegang te ontzeggen. Ik zal de deelnemer hiervan uiteraard binnen redelijke termijn op de hoogte stellen. Werkboeken en audio mogen daarna voor eigen gebruik gedownload worden. 

 

Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over een programma of cursus van mij of van mijn andere diensten dan verwacht ik dat je me dit zo spoedig mogelijk laat weten door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

 

7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het aankopen van een bepaald online programma of na het eindigen van een traject aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan neem ik deze niet in behandeling.

 

7.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

7.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

81 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

 

8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

 

8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

 

8.4. Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een online programma is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Het programma en/of ik, Viviènne Vernooij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

 

Artikel 9 Overmacht

9.1 Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting naar mijn opdrachtgever als ik  daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komt.

 

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben haar verplichtingen na te komen. Ook heb ik het recht mij op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik de verbintenis had moeten nakomen.

 

9.3 Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zal ik de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

9.4 Voor zoveel ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

9.5 In geval van overmacht zal ik mij naar redelijkheid inspannen om de opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

 

Artikel 10 Privacy

10.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

10. 2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de coaching met elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

Tevens dient de informatie die tijdens de groep coaching, alsmede in de Facebook groep wordt gedeeld, als vertrouwelijk worden beschouwd door de andere deelnemers van het programma. De deelnemers worden hierop geattendeerd. Viviènne Vernooij is niet aansprakelijk wanneer de geheimhouding door de deelnemers onderling niet wordt gehouden. 

 

Artikel 11 Overig

11.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

 

11.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

 

11.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 

11.4. Door inschrijving geven de deelnemer en eventueel de Opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te accepteren. Op deze Overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever/deelnemer van toepassing. Uitsluitend deze algemene voorwaarden/leveringsvoorwaarden.

 

Artikel 12 Geschillen

12.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

 

12.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht

13.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden

14.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.